Obrady Komisji Rewizyjnej

Obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku

We wtorek, 11 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod przewodnictwem Henryka Milcarza odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni między innymi pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku a także wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok. Przygotowali również i przyjęli wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok oraz przyjęli projekt planu kontroli Komisji na 2024 rok. W posiedzeniu wzięli udział także m.in. marszałek Renata Janik, wicemarszałek Grzegorz Socha oraz członkowie Zarządu Województwa Anita Koniusz i Andrzej Pruś.

Podczas wtorkowych obrad członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2023 rok stanowiły kwotę 994 850 161,00 zł, zwiększyły się w trakcie roku o kwotę 89 386 985,97 zł do poziomu 1 084 237 146,97 zł i zostały wykonane w kwocie 1 022 142 455,30 zł, tj. na poziomie 94,3 % planu. Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2023 roku pozostaje na wyższym poziomie. Ich wielkości i struktura (udział w dochodach ogółem) kształtowały się w 2023 roku następująco: dochody bieżące (plan – 840 663 158,97 zł, tj. 77,5%, wykonanie – 840 646 011,90 zł, tj. 82,2%) dochody majątkowe (plan – 243 573 988,00 zł, tj. 22,5%, wykonanie – 181 496 443,40 zł, tj. 17,8%).

Wydatki budżetu województwa w 2023 roku zostały zaplanowane według uchwały budżetowej na poziomie 1 110 489 864,00 zł i zwiększyły się w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Zarządu i Sejmiku o kwotę 27 613 361,06 zł do wysokości 1 138 103 225,06 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 963 707 547,61 zł, co stanowi 84,7% przyjętego planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 596 748 923,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 512 324 745,81 zł, co stanowi 85,9% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 541 354 301,73 zł zostały zrealizowane w kwocie 451 382 801,80 zł, co stanowi 83,4% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r. stanowią 46,8% udziału w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem.

Największa kwota wydatków zrealizowana została w dziale „Transport i łączność” z przeznaczeniem na zadania w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W 2023 r. realizowane były przez wojewódzkie jednostki budżetowe projekty własne oraz w partnerstwie z innymi jednostkami, udzielone zostały dotacje na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne dla zadań wojewódzkich samorządowych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury oraz przekazano beneficjentom współfinansowanie z budżetu państwa.

Uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki i na koniec 2023 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 58 434 907,69 zł przy planowanym deficycie w wysokości 53 866 078,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane w wysokości 149 207 935,77 zł przychody Województwa wykonano na kwotę 354 233 724,13 zł, tj. na poziomie 237,4%. Przychody pochodziły z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, w tym niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz ze spłat udzielonych pożyczek.

Rozchody zaplanowane w wysokości 95 341 857,68 zł zostały wykonane w kwocie 89 392 420,19 zł, tj. 93,8% i zostały przeznaczone na spłatę otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 67 066 666,68 zł (w tym w kwocie 51 216 666,68 z tytułu wcześniejszej spłaty) w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz na udzielenie pożyczek w łącznej wysokości 22 325 753,51 zł dla: Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dług na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił kwotę 20 000 000 zł i dotyczył kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Spłata kredytu spełniała wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr 30/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.