Uczestnicy Obrad Siedzą Przy Stole Obrad 2

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia odbyły się obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W pracach komisji wzięli udział: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski, oraz członkowie Zarządu: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Komisja zaopiniowała Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok. Podjęła również inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania oraz przyjęła plan pracy komisji na II półrocze 2022 roku. W obradach uczestniczyli również: skarbnik województwa – Maria Fidzińska-Dziurzyńska, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Maciej Grzeszczak, Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Piotr Kisiel – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Krzysztof Kowalczyk – kierownik Eksploatacji i Rozwoju Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, Zbigniew Michnicki – zastępca dyrektora Departamentu infrastruktury, Transportu i Komunikacji oraz Sławomir Leśniewski – zastępca dyrektora Departamentu IT.

Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku – Informację ogólną związaną z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego oraz Informację na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok zreferował dyrektor Tomasz Janusz.

– Był to trudny rok pod względem aktywności społecznej i gospodarczej. W zeszłym roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych o prawie 4 tysiące firm. To bardzo pozytywna informacja. Ważna jest również dynamika tego przyrostu. Region świętokrzyski pod względem tej dynamiki zajął 6 miejsce w kraju. Dynamika była znacznie lepsza niż średnia firm w całym kraju – powiedział Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Z raportu wynika m.in., że wartość kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie świętokrzyskim wynosiła 3504,2mlnzł (co stanowiło 1,56% w skali kraju – 9.miejsce). Pod względem liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszkańców w 2020 roku, województwo świętokrzyskie było na 15.miejscu wśród województw. Wzrost dynamiki kapitału zagranicznego w regionie świętokrzyskim w 2020 r. ukształtował się na poziomie 4,68% (3.miejsce), podczas gdy średnia krajowa osiągnęła wartość 1,78%. Z kolei zanotowano spadek wydatków na badania.
W 2020 roku w województwie notowano wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku15-64 lat do poziomu 67,4% Poziom wskaźnika w regionie przełożył się na awans o trzy pozycje w rankingu województw z 13.miejsca w 2019 roku.

W 2020 roku, w woj. świętokrzyskim utworzono 8,2 tys. nowych miejsc pracy. Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w Świętokrzyskiem w 2020 roku wyniosła 7 tys. W 2021 roku liczba ofert pracy w regionie wrosła o 30% w stosunku do roku poprzedzającego. Liczba zgłoszonych ofert to ponad 26 tys.
Następnie skarbnik województwa przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Z kolei dyrektor Piotr Kisiel omówił raport z realizacji priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2021. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego spotykał się z przedstawicielami placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, co skutkowało bieżącą wymianą informacji na tematy gospodarcze, inwestycyjne i turystyczne. Województwo przyznało również stypendia dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, a także aktywnie uczestniczyło w inicjatywach realizowanych przez środowisko polonijne. Województwo świętokrzyskie współpracuje z Obwodem Winnickim na Ukrainie, z Regionem Centralnej Finlandii, z Komitetem Komaràn – Esztergom, Komitetem Zala na Węgrzech oraz z Regionem Gävleborg w Szwecji.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 oraz z „Informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”.

 

Galeria zdjęć