Wojewoda Czyta Harmonoogram Posiedzenia Rady, Obok Siedzi Za Stołem Marszałek Bętkowski

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Koniusza odbyło się w poniedziałek, 11 grudnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Podczas obrad dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek przedstawił informacje z zakresu kierunkowych działań prowadzonych przez Departament.  

1 mld 456 mln EUR na „twarde” i „miękkie” projekty

Przypomnijmy, iż decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła zakontraktowane w programie fundusze europejskie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

 • projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
 • projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 jest ważnym narzędziem, które pozwoli na realizację znaczących przedsięwzięć, przyczyniających się do rozwoju naszego regionu. Środki unijne wdrażane w Województwie Świętokrzyskim w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego, skierowane będą przede wszystkim na:

 • Priorytet 1 – Projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz wspierające rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw – 215 mln EUR,
 • Priorytet 2 – Projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową (w tym budowę kanalizacji), gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej – 355 mln EUR,
 • Priorytet3 – Mobilność miejską – 50 mln EUR,
 • Priorytet 4 – Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego – 140 mln EUR,
 • Priorytet 5 – Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego – 104,5 mln EUR,
 • Priorytet 6 – Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych – 145,1 mln EUR,
 • Priorytet 7 – Zdrowi i aktywni zawodowo – 32,9 mln EUR,
 • Priorytet 8 – Edukacja na wszystkich etapach życia – 72,1 mln EUR,
 • Priorytet 9 – Usługi społeczne i zdrowotne – 132,5 mln EUR,
 • Priorytet 10 – Aktywni na rynku pracy – 150,9 mln EUR,
 • Priorytety 11 i 12 – Pomoc techniczna (EFRR, EFS+) – 58,4 mln EUR

Szczegółowe informacje o programie 

Informacje na temat aktualnych naborów z programu 

 

Podsumowanie realizacji RPOWŚ na lata 2014-2020

Dyrektor Jacek Sułek podczas dzisiejszego posiedzenia WRDS podsumował także realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Jak poinformował w Osi Priorytetowej 1. Innowacje i nauka znalazły się dwa projekty o ważnym znaczeniu dla regionu: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” – wartość dofinansowania UE 73 497 160 PLN oraz „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar Etap I” – wartość dofinansowania UE 165 286 78 5 PLN.

Z kolei w Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka dofinansowanie otrzymały m.in. projekty: „Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej odlewni „Fansuld”, poprzez wdrożenie nowej metody produkcji w celu osiągnięcia zdolności do wytwarzania zaawansowanych konstrukcyjnie odlewów z wysokojakościowego żeliwa – wartość dofinansowania UE 10 000 000 PLN oraz „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie Browaru Bałtów produkującego innowacyjne produkty piwne” – wartość dofinansowania UE 3 435 666 PLN.

Projekty o ważnym znaczeniu dla regionu realizowane w Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia, to „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” – wartość dofinansowania UE 24 509 842 PLN oraz „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” – wartość dofinansowania UE 43 415 887 PLN.

Wśród ważnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe znalazły się m.in. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice” – wartość dofinansowania UE 20 561 991 PLN oraz „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie” – wartość dofinansowania UE 14 733 478 PLN.

W ramach Osi Priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja m.in. zrealizowane zostały „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km/ Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/.” – wartość dofinansowania UE 84 204 637 PLN oraz „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Płn.” – wartość dofinansowania UE 41 263 079 PLN.

Ważne projekty zrealizowane w ramach Osi Priorytetowej 6. Rozwój miast to „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” – wartość dofinansowania UE 31 455 000 PLN i „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – wartość dofinansowania UE 19 856 078 PLN.

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” – wartość dofinansowania UE 7 359 810 PLN oraz „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” – wartość dofinansowania UE 33 601 157 PLN – te m.in. inwestycje realizowane były w ramach Osi Priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne.

W ramach Osi Priorytetowej 12. REACT EU dla Świętokrzyskiego projektem o ważnym znaczeniu dla regionu była „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” – wartość dofinansowania UE 18 520 000 PLN.

Z kolei w ramach Osi Priorytetowej 13. CARE –Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju wsparcie uzyskały inwestycje polegające na wyposażeniu, przebudowie, remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne – dofinansowano 47 obiektów, w których realizowane są usługi społeczne. Wsparcie uzyskały także inwestycje, polegające na zakupie sprzętu do zajęć edukacyjnych, m.in.: zakup komputerów, laptopów, tablic multimedialnych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, tabletów i oprogramowania. Objęto wsparciem 612 dzieci, poniżej 18 roku życia.

 

Komitet Monitorujący

W dniu 20 kwietnia 2015 r. na mocy uchwały nr 339/15 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w skład którego wchodzą: przedstawiciele IZ RPOWŚ 2014-2020, przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W ramach Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 odbyły się 32 posiedzenia stacjonarne, uruchomiono 41 trybów obiegowego przyjmowania uchwał KM RPOWŚ 2014-2020 i podjęto 293 uchwały.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego członkowie Rady przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia plenarnego i zapoznali się z podsumowaniem działalności WRDS w Kielcach w 2023r.