Agata Binkowska Siedzi Za Stołem

Obradowały Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mieszkańcy województwa mają dostęp do bardzo dużych zbiorów bibliotecznych w całym kraju. Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok realizowano bez zastrzeżeń. To wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w październiku. Z kolei radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęli inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Radni Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej jednogłośnie zatwierdzili protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020.
Jak wynika z résumé przedstawionego przez radnego Grzegorza Banasia, zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność statutową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w latach 2015-2020. Jednocześnie zawnioskował do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o rozważenie rozbudowy siedziby jednostki ze względu na niewystarczającą powierzchnię do gromadzenia zbiorów.
Jednogłośnie zatwierdzono również protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku.

– Wytypowaliśmy do kontroli 8 uchwał. Dyrektorzy poszczególnych Departamentów udzieli nam wyczerpujących informacji na temat ich realizacji. Wnioski pokontrolne są prawidłowe, a my nie dostrzegliśmy żadnych uchybień. Pozytywnie oceniliśmy pracę Zarządu – podsumowała wyniki kontroli Agata Binkowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Radni zajmą się przygotowaniem kontroli w innych jednostkach podległych województwu. W skład komisji kontrolującej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w dobie pandemii SARS-CoV-2 weszli: Artur Konarski jako przewodniczący oraz radny Marcin Piętak. Z kolei w skład komisji kontrolującej Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie realizacji wybranych inwestycji znaleźli się: Paweł Krakowiak jako przewodniczący oraz Magdalena Zieleń i Grzegorz Banaś.

Radni podjęli również uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W obradach uczestniczył Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Radni pod przewodnictwem Artura Konarskiego przyjęli Informację o działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, Tarnobrzegu i Tarnowie w 2021 roku.

Polski Związek Wędkarski w Kielcach otrzymał pozytywne oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. W 2021 roku Społeczna Straż Rybacka działała w 12 powiatach zrzeszając 411 strażników. W sumie mandatami karnymi zostało ukaranych 69 osób na łączną kwotę 16550 zł. Reprezentacja okręgu startowała również z sukcesem w Mistrzostwach Polski, Czech i Węgier w wędkarstwie.
Z kolei Polski Związek Wędkarski, okręg w Tarnobrzegu, prowadzi gospodarkę rybacko-wędkarską na pow. blisko 2 tys. ha wód, łącznie z wodami granicznymi z Wisłą. Są one zarybiane 23 gatunkami ryb. Łączne nakłady na zarybianie wyniosły w ubiegłym roku ponad 720 tys. zł.
W ramach zawodów towarzyskich zorganizowano w okręgu zawody dla dzieci i młodzieży. Ponadto działają szkółki wędkarskie, które uczą dzieci i młodzież etycznego i ekologicznego zachowania nad wodą. Na działalność sportową przeznaczono łącznie w ubiegłym roku ponad 400 tys. zł., a na działalność na rzecz dzieci i młodzieży – ponad 60 tys. zł. Na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie występuje bardzo duża populacja kormorana żerującego na rzece Wiśle, co niesie duże straty w rybostanie.

Ponadto pozytywnie zaopiniowali również:

  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.
  • projekt uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH).
  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z przedstawionych na komisji informacji wynika, że wójt gminy Baćkowice wystąpił z inicjatywą, aby wyłączyć sołectwo Wszachów z obszaru chronionego, bo jest to teren górniczy zajęty pod kopalnie.

Ponadto radni przyjęli Inicjatywę uchwałodawczą komisji przyjmującą stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz podjęli uchwałę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.

W obradach komisji wzięli udział: Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Anna Picheta-Oleś, dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu, Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami.

 

Galeria zdjęć