Widok Ogólny Sali Obrad, Za Stołem Siedzą Radni

Obradowały komisje Sejmiku

W piątek, 25 sierpnia posiedzenia odbyły trzy komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisja Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni zaopiniowali m.in. projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, zapoznali się z informacją dotycząca realizacji projektu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2023” a także ze sprawozdaniem z zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023. W obradach uczestniczyli m.in. wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. 28 listopada 2022 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie nadania statutu ŚCO w Kielcach, będącego aktem prawa miejscowego. W związku z planowanym rozwojem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez utworzenie Centrum Badań molekularnych, zaistniała potrzeba zmiany w statucie, umożliwiająca realizację projektu.

Ponadto, podczas piątkowego posiedzenia Komisja wybrała radnego Grzegorza Gałuszkę jako przedstawiciela Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny do prac w komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego

Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządca jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Województwa Świętokrzyskiego a także zapoznali się ze sprawozdaniem z zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023.

Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona była od 17 listopada 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku. Akcja zimowa prowadzona była głównie w godzinach wieczornych i wczesnoporannych. W omawianym okresie opady śniegu występowały w ciągu 38 dni a deszczu ze śniegiem w ciągu 58 dni. Podczas akcji zimowej zużyte zostało ponad 5 tys. ton soli oraz ponad 22 tys. ton piasku z których wytworzono 28 543, 86 ton mieszanki. Koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 był bardzo wysoki, o wiele wyższy niż w latach poprzednich – zamknął się kwotą 11 803 722 złotych.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała dziś trzy uchwały dotyczące przyznawania stypendiów w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24 – dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów szkół zawodowych.

W I edycji projektu (rok szkolny 2023/2024) dla uczniów wszystkich typów szkół zakłada się przyznanie po 640 stypendiów. Stypendyści i stypendystki będą objęci pomocą finansową w wysokości 380 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Wypłata zostanie wykonana jednorazowo w kwocie 3800 złotych. Warunkiem ubiegania się o stypendium będzie złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z innymi dokumentami (m.in. oświadczeniem o dochodach, itp.). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zawarte zostały w regulaminie.

Radni również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20 tys. złotych dla Gminy Wiślica w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza. Dom Długosza w Wiślicy to przepiękny gotycki zabytek pochodzący z XV w. (zbudowany w 1460 roku), ufundowany przez Jana Długosza herbu Wieniawa – słynnego kronikarza, duchownego, geografa, pierwszego heraldyka polskiego oraz dyplomatę. W obiekcie znajdziemy wystawę poświęconą Długoszowi i jego epoce, przepiękne gotyckie wnętrza z portalami i belkowym stropem, a także strop z herbem Wieniawa. Pomoc finansowa przeznaczona będzie na zakup ekspozycji muzealnej m.in. gablot do bezpiecznego przechowywania eksponatów i odpowiedniego prezentowania zgromadzonych przedmiotów muzealnych.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowali także  projekt uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach Programu może być udzielona dotacja na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego i jest wpisany do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gminnej ewidencji zabytków. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja w ramach Programu może być udzielona w jednej z trzech kategorii: do 150 000 złotych brutto, do 500 000 złotych brutto i do 3 500 000 złotych brutto.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niniejszy projekt uchwały poddano konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Świętokrzyskiego.

Radni podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o muzeach – muzea kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut Muzeum Zamkowego w Sandomierzu w wersji obowiązującej dotychczas został uchwalony uchwałą z 28 marca 2022 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. 12.05.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z w sprawie akceptacji projektu statutu Muzeum Zamkowego w Sandomierzu z prośbą o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Projekt statutu w stosunku do obowiązującej wersji Statutu Muzeum Zamkowego w Sandomierzu zawiera zmiany. Uwzględnione zmiany wynikają z konieczności: aktualizacji podstawy prawnej – uzupełnienia statutu o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, uszczegółowienia zakresu działania Muzeum oraz rodzaju gromadzonych zbiorów, ponownej redakcji zapisów dotyczącej kompetencji organów zarządzających oraz gospodarki finansowej muzeum.

Projekt statutu został przygotowany we współpracy z Muzeum Zamkowym w Sandomierzu oraz w toku konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest współorganizatorem instytucji. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu został poddany konsultacjom społecznym.

Członkowie Komisji zapoznali się w czasie posiedzenia z funkcjonowaniem biblioteki w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA a także z informacja dotyczącą realizacji projektu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2023”.

Organizatorami projektu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli odpowiada za organizację konkursu pod względem merytorycznym i zapewnia stronę techniczną organizacji konkursu. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament IT jest zaangażowany bezpośrednio w przygotowanie regulaminu, spotkania w szkołach, prace Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, zakup nagród oraz w przygotowanie konferencji. Współorganizator projektu Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przeprowadza spotkania z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

W roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzona została już jedenasta edycja projektu. Wszystkie dotychczasowe edycje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz firmy Allegro.pl. W ramach projektu realizowane były następujące działania: konferencje inauguracyjne adresowane do nauczycieli  w czasie których omawiane były różnorodne zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z TIK, spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, lekcje poświęcone tematyce projektu, konkurs dla uczniów oraz konferencje podsumowujące realizację projektów, na których, poza wystąpieniami merytorycznymi przedstawicieli różnych instytucji, laureatom konkursów wręczane były nagrody.

Ponadto Komisja wskazała radnego Marka Strzałę jako biorącego udział w pracach komisji ds. przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla uczniów oraz studentów, rozpatrujących złożone w tych sprawach wnioski.