Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piekoszowie p.w. Narodzenia NMP. – TRYB POZAKONKURSOWY

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty zamieszczenia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
fax 41 344 30 94
e-mail: rops.sekretariat@sejmik.kielce.pl

Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piekoszowie p.w. Narodzenia NMP.