Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w szczególności z zakresu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości.
 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji.
 4. Baza prowadzona będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 5. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • posiadają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zadań zleconych,
 • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3      zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
 • nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego
 • Zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych dotyczących członków Komisji Konkursowej, wynikających z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie  danych)

– Ustawą   z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:

 • ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartych konkursów ofert  z uwzględnieniem kryteriów ustalonych
  w treści ogłoszenia o konkursie,
 • przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.

Zgłoszenia należy składać do dnia 09 lutego 2024 r. zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach Komisji Konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia pisemnie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

lub na adres e-mail:

sek.rops@sejmik.kielce.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zgłoszone osoby stanowić będą listę członków Komisji Konkursowych spośród których każdorazowo na zasadzie zaproszenia desygnowany zostanie przedstawiciel do składu osobowego Komisji Konkursowej w ramach danego konkursu.

Z zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego listy członków Komisji Konkursowych nie może zostać zaproszona osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej, która złożyła ofertę na dany konkurs.

Formularz zgłoszenia