Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie pn. „Ekonomia społeczna łączy i wspiera”, realizowanym w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim”.

Celem Konkursu jest:

 • promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym,
 • upowszechnianie idei ekonomii społecznej wśród społeczeństwa,
 • promocja i prezentacja podmiotów ekonomii społecznej, działających na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocja i prezentacja współpracy podmiotów ekonomii społecznej z innymi podmiotami oraz samorządami,
 • promocję i prezentację PES, działających na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej
  i poprawy jakości życia mieszkańców.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, spełniających definicję podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z zapisami ustawy o ekonomii społecznej, które są zarejestrowane i działają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

 1. KATEGORIA IStoisko podmiotu ekonomii społecznej
 2. KATEGORIA II – Logo podmiotu ekonomii społecznej
 3. KATEGORIA IIIInicjatywy zrealizowane na rzecz społeczności lokalnych
 4. KATEGORIA IVWspółpraca z innymi instytucjami na rzecz społeczności lokalnych
 5. KATEGORIA VDziałania zrealizowane na rzecz promocji gminy i/lub regionu

UWAGA: Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć po jednej aplikacji w każdej kategorii Konkursu.

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Kapituła Konkursu. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: renata.jonczyk@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2024 r. o godz. 15.00.

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Formularz zgłoszeniowy