Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Oferty należy składać do 11 lutego br.

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

  1. podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
  2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku wynosi ogółem – 95 000 PLN.

Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2019 roku.

uchwała nr 142/19 ws ogłoszenia o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
Oferta z objaśnieniami
Wzór oferty
Wzór zaktualizowanego harmonogramu i opisu działań
Wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów
Wzór sprawozdania
Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym