Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Oferty należy składać do 8 lutego br.

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2019 roku pn.:

Zadanie nr 1 – Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.
Zadanie nr 2 – Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2019 na realizację ww. zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa wynosi 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2019 roku.

ogłoszenie konkursu ofert 2019

wzór oferty

wzór sprawozdania

załącznik nr 1 – Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym