Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa z dniem 7  lutego br.

Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

  1. Pomocy społecznej,
  2. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  3. Przeciwdziałania przemocy.
  4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów

Wzór zaktualizowanego harmonogramu i opisu działań

wzór oferty 2019

wzór sprawozdania 2019

Oświadczenie o rachunku bankowym

Oświadczenie o braku współfinansowania

Instrukcja wypełnienia sprawozdania

Instrukcja wypełnienia oferty

Ogłoszenie konkursowe 2019