Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 roku. Oferty składać można do 11 lutego br.

W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE KULTURY:

  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

OFERTY SKŁADAĆ MOŻNA DO 11 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu)

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno- kulturalnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2019 roku. .

W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe zadań takich jak: organizacja festiwali, konferencji, warsztatów artystycznych, wydawanie książek, katalogów i albumów mających znaczenie dla promocji kultury regionu, a także działania służące upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.

Do rozdysponowania jest kwota 300 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się poniżej w ogłoszeniu konkursowym.

UWAGA ! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10 procentowy finansowy wkład własny Oferenta w całkowitych kosztach zadania. Wkład osobowy i rzeczowy nie jest elementem kalkulacji kosztów, (jeżeli występuje, należy go opisać w cz. IV pkt 12,13 oferty).

Wkładu osobowego i rzeczowego nie należy wpisywać w kalkulację przewidywanych kosztów i do przewidywanych źródeł finansowania zadania.