Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24 marca 2023 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja, w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3. Również 24 marca, o godz. 12.00 rozpoczną się obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2022 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 4. Informacja z realizacji zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
 6. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za 2022 rok.
 5. Informacja o działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego za 2022 rok.
 6. Informacja dotycząca udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie za 2022 rok.
 7. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji przyjmująca stanowisko dotyczące propozycji rozwiązania problemu utylizacji porzuconych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 9. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.