Przy Stole Trwa Ocena Zgłoszonych Wniosków Dyskutują Członkowie Komisji

Pracę rozpoczęła komisja konkursowa

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6556/23 z dnia 1 lutego 2023 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Środki finansowe zaplanowane w ramach drugiego otwartego konkursu ofert wynoszą 1.148.000,00 zł i zdefiniowano w nim dziesięć zadań do realizacji:

  • Zadanie nr 1. „Umiem pływać” – realizacja programu powszechnej nauki pływania (dofinansowanie realizacji programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej „Umiem pływać”). – 230 000,00 zł
  • Zadanie nr 2. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych – zadanie realizowane w formie powierzenia. – 45 000,00 zł
  • Zadanie nr 3. Organizacja i podsumowanie Wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego. – 3 000,00 zł
  • Zadanie nr 4. Aktywny senior – upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród osób starszych. – 50 000,00 zł
  • Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. – 35 000,00 zł
  • Zadanie nr 6. Sport osób niepełnosprawnych – organizacja lub udział w imprezach/wydarzeniach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej. – 75 000,00 zł
  • Zadanie nr 7. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego, udział w zawodach ogólnopolskich.- 15 000,00 zł
  • Zadanie nr 8. Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych lub udział w imprezach dużej rangi. – 520 000,00 zł
  • Zadanie nr 9. Sport dla wszystkich – organizacja lokalnych przedsięwzięć sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach (max dofinansowania 3.000,00 zł). – 130 000,00 zł
  • Zadanie nr 10. Olimpiada Świętokrzyska (przedsięwzięcie o zasięgu wojewódzkim organizowane w min. 5 dyscyplinach, połączone z eventem promującym postawy prosportowe). – 45 000,00 zł

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6614/23 z dnia 15 lutego 2023 r. Przewodniczącym Komisji i jednocześnie przedstawicielem Zarządu Województwa jest Piotr Kisiel dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych a w skład Komisji wchodzą również pracownicy Oddziału Sportu. Na pierwszym etapie wszystkie oferty podlegają ocenie formalnej a następnie oferty, które spełnią kryteria oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 15 punktów. Na ocenę ofert Komisja ma 30 dni. Następnie Zarząd Województwa podejmie decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i podziału środków finansowych.
Warto dodać, że w kwietniu planowane jest ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert dla podmiotów działających w obszarze kultury fizycznej. Planowany konkurs ukierunkowany będzie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym
oraz zakup sprzętu sportowego.

 

Galeria zdjęć