Ręce

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłaszają Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłaszają Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”.

Konkurs skierowany jest do:

• jednostek samorządu terytorialnego,
• instytucji biznesu,
• podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej,
  • upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie
  • oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd Prospołeczny:

a) Samorząd Prospołeczny do 20 tys. mieszkańców
b) Samorząd Prospołeczny – powyżej 20 tys. mieszkańców.

Kategoria II. Biznes Prospołeczny:

a) Biznes Prospołeczny –małe i mikro przedsiębiorstwa
b) Biznes Prospołeczny 0średnie i duże przedsiębiorstwa;

Kategoria III. Podmiot Ekonomii Społecznej

Kategoria IV. Nagroda specjalna

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, dopisując w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).

Nabór wniosków upływa z dniem 04.02.2022 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefon 41 342 11 40, 41 342 11 80.

Formularz ogłoszeniowy

Regulamin Konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Plakat