Obrady Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kielce 18 Lutego 2020

Ruszają konkursy na wsparcie zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia dwóch konkursów ofert. Do 16 marca 2020 roku organizacje pozarządowe mogą składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 r. Łączna kwota dotacji to 95 000 zł. Na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. termin na składanie ofert upływa 13 marca, a łączna kwota dotacji to 70 000 zł.

W ramach konkursu pn. „Świętokrzyskie dla młodych” dofinansowane zostaną zadania dotyczące:
1. Wzmacniania potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej.
2. Podnoszenia kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenia mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym.
3. Podnoszenia kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży.

Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są działające w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.),
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przewiduje dofinansowanie takich zadań jak:
1. Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.
2. Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2020 roku. Informacji w sprawie konkursów udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tel. 41 341 62 18.