Ruszyła kolejna edycja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości

Do 17 maja br. do Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego można składać formularze zgłoszeniowe w ramach etapu regionalnego VI edycji Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości – konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, który jest formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość.

Konkurs wskazuje i nagradza najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców. Do tegorocznej edycji ENPP mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju biznesu oraz stymulowały gospodarkę regionu świętokrzyskiego w ciągu ostatnich dwóch lat. Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach, na poziomach: regionalnym, krajowym i europejskim.
Za organizację Konkursu w regionie świętokrzyskim jest odpowiedzialny Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w którym są przyjmowane formularze zgłoszeniowe od zainteresowanych jednostek, zostanie dokonana ocena formalna wniosków, a wyłonione projekty zostaną przekazane do Krajowego Punktu Kontaktowego w Ministrowie Gospodarki. W fazie krajowej, spośród propozycji nadesłanych ze wszystkich regionów, zostaną wyłonione dwie najbardziej nowatorskie inicjatywy, które zostaną zarekomendowane do fazy europejskiej. W finale zostaną wybrani zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, a ponadto europejskie jury przyzna jedną nagrodę główną za najbardziej twórczą i wyróżniającą się inicjatywę.
W ramach dotychczasowych edycji Konkursu spośród nadesłanych propozycji z Województwa Świętokrzyskiego najwyżej został oceniony projekt gminy Bieliny pt. Gmina Bieliny – Nasze Miejsce Mocy, który otrzymał Wyróżnienie Specjalne europejskiego jury w finale Konkursu w 2008 roku, w kategorii: Inwestycje w kompetencje.

W ramach ENPP nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

– Promowanie ducha przedsiębiorczości. Nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania
i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet.
– Inwestowanie w umiejętności. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za działania na szczeblu regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich. 
– Rozwój środowiska biznesowego. Nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.
– Wspieranie internacjonalizacji biznesu. Nagroda przyznawana jest za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, do korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe na większą skalę. 
– Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne. Nagroda przyznawana jest za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzane są również działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne.

Szczegółowe informacje nt. Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości, zasady uczestnictwa w Konkursie, w tym obowiązujący formularz zgłoszeniowy do pobrania są dostępne się na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce: Konkursy. Dodatkowych informacji nt. Konkursu udzielają również pracownicy Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej, tel. 41 365 81 83, 41 365 81 79.

Formularz zgłoszeniowy
ENPP Podręcznik