Marszałek Andrzej Bętkowski

Ruszyły konsultacje Strategii

Gospodarka, środowisko, demografia – to najważniejsze wyzwania, którym sprostać przyjdzie naszemu regionowi w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jak realizować te cele i jaki ostateczny kształt powinna przyjąć Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – o tym dyskutowano w środę, 19 sierpnia w auli Politechniki Świętokrzyskiej.

Były to pierwsze z cyklu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, który pod koniec lipca został przyjęty przez Zarząd Województwa. Wciąż jednak jest to dokument otwarty, który czeka na uwagi i propozycje przedstawicieli różnych środowisk.
– Strategia to odpowiedź samorządu województwa na wyzwania, przed którymi stoi nasz region, naszym zamierzeniem jest zawarcie w niej spójnego planu działania do 2030 r. – pokreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, otwierając spotkanie. Przypomniał on, że dokument ten będzie miał również kluczowe znaczenie dla przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na zbliżającą się perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna jest twórcza dyskusja na temat ostatecznego kształtu Strategii.
W środowych konsultacjach wzięli udział m.in. posłowie Krzysztof Lipiec i Adam Cyrański, senator Krzysztof Słoń, wojewoda Zbigniew Koniusz i wicewojewoda Rafał Nowak, przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu. Obecna była wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, do dyskusji włączył się także Radosław Wiśniewski prezes Głównego Urzędu Miar. Przypomnijmy, że projekt budowy w Kielcach laboratoriów GUM, to jedno z tych zdań, z których realizacją region wiąże ogromne nadzieje na rozwój, pobudzenie gospodarcze i innowacyjne.
– Dla mnie Strategia jest sprawą priorytetową, będą przyglądał się bacznie dyskusji, która w tej sprawie przetoczy się przez nasze województwo – mówił poseł Krzysztof Lipiec. Jego zdaniem w projekcie dokumentu należy położyć większy nacisk na rozwój gospodarczy regionu, w dużej mierze oparty na nowoczesnej technologii oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Jako przykład podał wciąż niewykorzystany potencjał Ponidzia.
Wojewoda Zbigniew Koniusz zachęcał uczestników spotkania do „sprzedawania” pomysłów, które znajdą się w Strategii, mówił również o potencjale poszczególnych obszarów naszego regionu i konieczności jego zrównoważonego rozwoju. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś podkreślił, że najważniejsze wyzwania regionu to powstrzymanie depopulacji i zdecydowane podniesienie udziału regionu świętokrzyskiego w produkcie krajowym brutto.
– Jako przewodniczący Sejmiku postawiłem sobie za cel zaangażowanie młodych we wszelkie działania służące rozwojowi naszego regionu. Uważam, że potrzeba aktywności wszystkich mieszkańców, bowiem kluczem do sukcesu jest współdziałanie – podkreślił Andrzej Pruś.
Dyskusję o projekcie Strategii poprzedziło wystąpienie prof. Aleksandra Noworóla, eksperta do spraw opracowania tego dokumentu, który skupił się na jego europejskich i krajowych uwarunkowaniach. Do trendów, które mają zasadnicze znaczenie, zaliczył on m.in. wzrost temperatury, zanieczyszczenie powietrza, deficyt wody pitnej, wzrost znaczenia technik informacyjno-komunikacyjnych, energetykę odnawialną i gospodarkę opartą na wiedzy. Ogromne znaczenie mają także zmiany demograficzne, zagrożenie terroryzmem oraz pandemia koronawirusa, która już odciska swoje negatywne piętno na całym świecie. Jak zjawiska te wpłyną na rozwój województwa świętokrzyskiego, które zaliczane jest to grona regionów wymagających wsparcia? – to pytanie wciąż pozostaje otwarte.
Odpowiedzią na te wyzwania będzie z pewnością Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu. Jak podkreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Strategia będzie również punktem wyjścia rozmów z Komisją Europejską na temat przyszłego RPO. Tylko dobrym i spójnym dokumentem możemy przekonać Unię Europejską do naszych planów.
– U podstaw przygotowania projektu Strategii leży wizja rozwoju województwa świętokrzyskiego, które w 2030 r. powinno być ambitnym regionem o atrakcyjnym wizerunku wnoszącym coraz większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Polski i Europy, szanującym i dbającym o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne, a także będącym dobrym miejscem do życia, pracy i rozwoju – dodał dyr. Sułek, wyliczając najważniejsze wyzwania rozwojowe, którymi są: ekologia, demografia, gospodarka oraz wyzwania urbanizacyjne i związane z jakością życia.
Z tymi wyzwaniami wiążą się trzy główne cele rozwoju: inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, przyjazny dla środowiska i czysty region, wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. W dokumencie zostały także wyznaczone obszary strategicznej interwencji.
Jaki ostatecznie kształt przyjmie Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przekonamy się pod koniec roku, gdy dokument ten stanie pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Teraz czas na konsultacje, które zaplanowano w całym regionie.

 

Galeria zdjęć