Zdjęcie grupowe uczestników projektu RESINDUSTRY w laboratorium Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Szansa w zielonej energii

Efektywne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w przemyśle – o tym rozmawiano podczas III spotkania interesariuszy międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem.

W spotkaniu, które odbyło się w czwartek 29 lipca, uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademii Przedsiębiorczości, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, ZOZ Końskie oraz firm Trade-Off, EkoEnergia, Elawan Energy, IT Control i EPP Property Management. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w projekcie, ale również do omówienia propozycji wsparcia projektów związanych z OZE i efektywnością energetyczną w nowej, unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Tę tematykę przybliżyła uczestnikom Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, która przedstawiła założenia nowego programu regionalnego województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego oraz propozycje podziału wsparcia funduszy spójności pomiędzy poziom krajowy i regionalny w ramach Celu 2. polityki spójności Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.

III Seminarium Interesariuszy RESINDUSTRY towarzyszyła wizyta studyjna na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie uczestnicy odwiedzili budynek CENWIS oraz obejrzeli centrum zarządzania mikrosiecią energetyczną na terenie uczelni. Natomiast w Laboratorium Przemysłowym Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Rafał Porowski, profesor Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił główne założenia projektów badawczych dotyczących paliwa wodorowego oraz sposobów gaszenia płonącej instalacji fotowoltaicznej.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta studyjna na farmie wiatrowej w miejscowości Szerzawy w gminie Pawłów, gdzie przedstawiciel firmy Elawan Energy – Michał Górski omówił szczegóły instalacji składającej się z pięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 10 MW.

Projekt pn. „Polityki dla źródeł energii odnawialnej w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Dotyczy on wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle, a jego celem jest wypracowanie dobrych praktyk w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu wskutek obniżenia rachunków za energię.

Galeria zdjęć