Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

• Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych,
Oddział Sportu tel.: 41 342 10 58

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik do uchwały

Oferta zadania publicznego

Oświadczenie o posiadanym koncie

Aktualizacja harmonogramu i kosztorys

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO