Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora

ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
     ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.05.2000 r. (Dz. U. Nr 44 poz. 520). Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19.08.1998 r. (Dz. U. Nr 115 poz.749) w tym:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza.
3. Opisany  przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Koncepcja zarządzania szpitalem w zakresie podlegającym Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ( w formie pisemnej).
5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
6. Inne dokumenty w tym  potwierdzające dorobek i kwalifikacje kandydata.

Dokumenty przedkładane są w oryginałach. W przypadku kopii wymagane jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem.Oferty konkursowe kandydaci składają w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w ogólnopolskim czasopiśmie „Służba Zdrowia”. Niniejsze ogłoszenie zostało równocześnie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl – w zakładce „BIP” (Biuletyn Informacji Publicznej).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu
oraz dopisek: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.