Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia psychologa do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w oparciu o art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 tj.), zamierza zatrudnić, na umowę zlecenie, psychologa do przeprowadzania kontroli:
•    trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014.949),
•    dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
•    wydawanych orzeczeń,
•    warunków lokalowych,
•    spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art.87 ust.2
i ust.3 pkt 4 lit. c i d.

Kontrole może wykonywać upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, wpisany do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa. Zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy określa rozdział 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U.2013.672).

Osoby chętne do przeprowadzania z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowych kontroli proszone są o złożenie ofert w Departamencie Ochrony Zdrowia do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu (41) 342-18-63, (41) 342-14-39 lub drogą elektroniczną: ewa.gonciarz@sejmik.kielce.pl  michal.klimczak@sejmik.kielce.pl