Ramowy Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022

Ramowy Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXVIII/552/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

Celem niniejszego dokumentu jest nakreślenie ram działań w obszarze pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Określone w programie działania na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wpisują się w realizację celów regionalnych dokumentów programowych i strategicznych województwa świętokrzyskiego. Program opracowany został z uwzględnieniem wniosków wynikających z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. Działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym ochrony ofiar przemocy podejmowane są w oparciu o diagnozę będąca elementem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. Program ten jest swoistym wyznacznikiem w zakresie opracowywania  programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań lokalnych. Celem ramowego programu ochrony ofiar przemocy jest koordynacja działań realizowanych zarówno przez instytucje samorządowe jak i organizacje pozarządowe. Ramowy program jest spójny z Wojewódzkim Programem  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Świętokrzyskim na lata 2017-2022.

Pliki do pobrania

Ramowy Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022Data dołączenia 2017-12-20, att747300_ramowy_program_ochrony_ofiar_przemocy_w_rodzinie_na_lata_2017_2022.pdf