Spotkanie Rozpoczął Senator Jarosław Rusiecki

Z funduszami zmieniamy Świętokrzyskie

Konsultacje społeczne nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 w województwie świętokrzyskim dobiegły końca. W Skarżysku – Kamiennej odbyło się dziś ostatnie już spotkanie z samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych społeczności. Kiedy tylko zostanie podpisana umowa partnerstwa między rządem a Komisją Europejską, regiony mają 3 miesiące na złożenie swoich programów inwestycyjnych.

Powiat skarżyski jest już ostatnim powiatem, który konsultuje założenia nowego programu regionalnego. Dzisiejsze spotkanie w starostwie powiatowym z samorządowcami i przedsiębiorcami otworzył senator Jarosław  Rusiecki. Natomiast Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tłumaczył szczegółowo, jakie inwestycje można będzie realizować z unijnych środków, za pomocą jakich instrumentów finansowych, jakie wymogi na Polskę narzuca Komisja Europejska i jak nie dublować tych samych  projektów w kilku programach, tak by optymalnie wykorzystać unijne fundusze.

W ramach nowego unijnego rozdania nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta część programu została podzielona na siedem priorytetów:

 • Konkurencyjna gospodarka – 223,5 mln euro
 • Region przyjazny dla środowiska – 352, 8 mln euro
 • Mobilność miejska – 40 mln euro
 • Dostępne Świętokrzyskie – 140 mln euro
 • Wspólnota i przestrzeń – 150 mln euro
 • Świętokrzyskie dla wszystkich – 104,5 mln euro
 • Pomoc Techniczna – 40,6 mln euro ( czyli środki na obsługę programu)

– Na rozwój przedsiębiorczości mamy przeznaczyć 223,5 mln euro, ale w tym przypadku Komisja Europejska stoi na stanowisku, że zamiast dotacji inwestycyjnych mamy udzielać pożyczek, stąd 90 mln euro w działaniu 1.4 „Kapitał dla przedsiębiorczości” zostanie przeznaczonych na systemy pożyczkowe. Czekają nas jeszcze trudne rozmowy z Unią na temat finansowania sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich, z których tylko 40% jest skanalizowanych w naszym województwie. Mamy nadzieję, że Unia odejdzie od zasady, aby kanalizować tylko tereny miejskie – tłumaczył dyrektor Jacek Sułek.

Założenia Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną sumę 352 mln euro, w którym wyodrębniono 4 priorytety prezentowała dyrektor Katarzyna Kubicka. Na priorytety tegoż funduszu złożyły się:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców ( 37, 4 mln. euro)
 • Edukacja na wszystkich etapach życia ( 79,3 mln euro)
 • Usługi społeczne i zdrowotne ( 108, 6 mln euro)
 • Aktywni na rynku pracy ( 112,8 mln euro)

W ramach tych działań będzie można wspierać dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i istniejące oraz nowo powstające przedszkola, które mogą otrzymać fundusze na tworzenie nowych miejsc pracy. Planuje się przeznaczyć środki na zajęcia dodatkowe dla dzieci, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. W kolejnych działaniach dofinansowaniem zostaną objęci uczniowie szkół branżowych, technika i instruktorzy zawodów oraz uczniowie szkół podstawowych i liceów wraz z nauczycielami i pedagogami poprzez m.in. zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i matury. 50% placówek szkolnych w naszym województwie nie ma pedagoga, ani psychologa, stąd fundusze na zatrudnienie psychologów dziecięcych i prowadzenie terapii oraz zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów.

– Uczestniczyłam w sobotę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i ci młodzi zaangażowani ludzie w gorącej dyskusji sami przyznali, że szkoła potrzebuje więcej wsparcia w walce z problemami psychicznymi u dzieci. W naszym województwie 52 tysiące dzieci korzysta z różnych form wsparcia pedagoga i psychologa, a 50% szkół nie może takiego wsparcia dać. Jak twierdzi sama młodzież, nawet jeśli szkoła ma zatrudnionego pedagoga, bardzo często nie można na niego liczyć, ani mu zaufać. Tu widzimy olbrzymie potrzeby organizowania terapii, warsztatów i różnych grup wsparcia dla młodych, by się integrowali i walczyli z uzależnieniem od telefonów komórkowych – zauważyła dyrektor Katarzyna Kubicka.

W priorytecie 9, opiewającym na kwotę przeszło 108 mln euro wsparciem zostaną objęte: osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z różnych powodów, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, dzieci i młodzież oraz ich rodzice – przeżywający trudności wychowawcze, rodziny zastępcze, świetlice środowiskowe i pracownicy zajmujący się wsparciem rodzin. W ramach usług społecznych i zdrowotnych pomoc będzie się należała seniorom, osobom niesamodzielnym, uzależnionym od substancji psychoaktywnych i z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunów. 20% seniorów w wieku 80 lat w województwie świętokrzyskim jest całkowicie zależna od innych osób, a 14 gmin na 102 nie realizowało usług opiekuńczych. Ponadto województwo świętokrzyskie jest w czołówce chorób psychicznych. W stosunku do dzieci i młodzieży będą realizowane programy wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad postawy oraz programy zdrowotne w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości.

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” ( z kwotą przeszło 112 mln euro) omawiała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W ramach tegoż priorytetu najwięcej, bo aż ponad 72 mln euro, zostanie przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy. Tu szczególny nacisk zostanie położony na młodych bezrobotnych do 29 roku i tych po 55 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami i bez kwalifikacji. Jak również na osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą i powracające na rynek pracy po takiej opiece, imigrantów, reemigrantów, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-55 lat i młodzież będącą klientami OHP.

 

 

 

 

Galeria zdjęć