Andrzej Bętkowski I Marek Bogusławski

Zainaugurowano Radę ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył zaproszenia do udziału w pracach Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Rada jest forum doradczym i opiniotwórczym w sprawach, dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Podczas pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia 18 października 2021 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski zaznaczył, że realizując zapisy przyjętej w marcu 2021 roku Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ Zarząd powołał Radę ds. Rozwoju, która ma stanowić przestrzeń dla wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami reprezentującymi różne instytucje, zaangażowane w rozwój regionu.

– Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa, a także bieżąca ocena jej efektów. Naszą intencją jest to, aby w pracach Rady uczestniczyło szerokie grono podmiotów i osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, co zapewni wysoki merytorycznie poziom prac Rady i będzie miało realny wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Marszałek wręczył zaproszenia do udziału w pracach Rady między innymi: wicemarszałkowi Markowi Bogusławskiemu, wicemarszałek Renacie Janik, członkom Zarządu: Tomaszowi Jamce, Markowi Jońcy, przewodniczącemu Sejmiku Andrzejowi Prusiowi, przewodniczącemu Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorzowi Banasiowi, Sekretarzowi Województwa Mariuszowi Bodo, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego Jackowi Sułkowi.

W sumie w pracach Rady będzie brało udział blisko 50 osób: przedstawiciele administracji publicznej, środowiska akademicko-naukowego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali na temat wpływu pandemii Covid-19 na wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej regionu świętokrzyskiego, a także założeń projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

– Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i przedstawicieli instytucji regionu. Chcielibyśmy również prosić Państwa o pochylenie się nad tym dokumentem, który stanowić ma odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem – dodał marszałek Andrzej Bętkowski.

Do zadań Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego należy:

  1. Organizowanie i inicjowanie debat oraz prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa;
  2.  Tworzenie przestrzeni dla wymiany opinii, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa;
  3. Ocena efektów realizacji polityki regionalnej województwa z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych;
  4. Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie zmian jakie powinny być wprowadzane w polityce rozwoju województwa w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty;
  5. Opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych w zakresie polityki regionalnej przygotowywanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym;
  6. Rekomendowanie wykonania badań i analiz niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki rozwoju województwa;
  7. Doradzanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w najważniejszych obszarach strategicznego rozwoju regionu.

 

 

 

Galeria zdjęć