Zmiana Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logo

W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2020 roku nastąpiły zmiany w Regulaminie udzielania grantów:

W Rozdziale VI „WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO WSPARCIA”:
– punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Kwota grantu wyliczana jest dla poszczególnych rodzajów zadań na podstawie następującego założenia:
Wartość dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostaje określona maksymalnie do 1 820,00 zł brutto miesięcznie (maksymalnie przez okres 3 miesięcy) na jeden etat wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, przy wymogu zachowania średniej kwoty dodatku do wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej na poziomie 1.450,00 zł na etat miesięcznie. W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość dodatkowego wynagrodzenia wypłacana jest proporcjonalnie. Za czas niewykonywania pracy dodatkowego wynagrodzenia nie wypłaca się (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego).

W Rozdziale VII „KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE”:
– punkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. Wartość dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nie może przekroczyć kwoty 1.820,00 zł brutto miesięcznie na jeden etat wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, przy wymogu zachowania średniej kwoty dodatku do wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej na poziomie 1.450,00 zł na jeden etat miesięcznie.
W załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”:
– w pkt. 1 Planu finansowego Grantobiorcy wartość 1.450,00zł zastępuje się wartością 1.820,00 zł.