Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2584/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału środków PFRON w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym