Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali dziś w Końskich kolejne umowy w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kolejne lokalne grupy działania z dofinansowaniem

Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali dziś w Końskich kolejne umowy w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Dofinansowanie otrzymały:

  • Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 685 614,00 €
  •  Lokalna Grupa Działania “Region Włoszczowski” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 003 586,00 €
  •  Lokalna Grupa Działania “Dorzecze Bobrzy” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 685 614,00 €
  •  Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną i Pilicą” , która na wdrażanie LSR otrzyma 1 703 586,00 €
  •  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 248 900,00 €

Wczoraj umowy z tego działania podpisano z wnioskodawcami w Stopnicy i Sandomierzu. W sumie 17 wnioskodawców otrzyma prawie 170 mln zł.

Środki finansowe przyznano na wdrażanie podejścia LEADER w okresie programowania 2023 -2027 w formule wielofunduszowej. Wdrażane tego podejścia odbywało się będzie na podstawie podpisanych umów ramowych, w oparciu o lokalne strategie rozwoju. Strategie te są dokumentami tworzonymi oddolnie przez lokalną społeczność z udziałem trzech sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego. Każdy z tych dokumentów obejmuje obszaru działania konkretnej LGD i określa kierunki rozwoju tego obszaru na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

– Przygotowane na ten nowy okres programowania lokalne strategie rozwoju zakładają rozwój turystyki, w tym w szczególności budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, wytyczanie szlaków, promocję produktów lokalnych, promocję oferty turystycznej obszaru LGD. Zakres wsparcia w konkursach organizowanych przez LGD obejmować będzie również rozwój przedsiębiorczości, poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych poprzez: tworzenie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Ogółem Województwo Świętokrzyskie przekaże na obszar działania świętokrzyskich LGD 38 862 500 euro (prawie 170 mln zł) z czego 35 862 500 euro pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i 3 000 000 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027″, a wartość poszczególnych umów ramowych uzależniona jest od liczby mieszkańców danej LGD.

– W ramach działań wsparty zostanie również rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, a także do małej infrastruktury publicznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi – dodał członek Zarządu Marek Jońca.

Jest to już trzeci z kolei okres programowania, gdzie lokalne grupy działania otrzymają możliwość realnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, na który dotychczas od 2007 roku za ich pośrednictwem, na różnego typu inicjatywy zostało przekazane ok. 94 mln euro.

 

czytaj też: