O projekcie CORE Interreg Europe 2021-2027

Core Logo

Mając na względzie zieloną transformację regionu świętokrzyskiego oraz poszukując innowacyjnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania bioodpadów na terenach wiejskich, Województwo Świętokrzyskie przystąpiło do międzynarodowego projektu „CORE – kompostowanie na obszarach wiejskich”. Celem realizacji projektu jest wymiana doświadczeń oraz poznawanie dobrych praktyk z zakresu zagospodarowywania bioodpadów na terenach wiejskich.

W projekcie, wspófinansowanym w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, uczestniczy 11 interesariuszy z terenu województwa świętokrzyskiego. Są to przedstawiciele 6 regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, przedstawiciele administracji rządowej, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele gmin oraz przedsiębiorców. Wiedza oraz doświadczenie interesariuszy pozwoli na wypracowanie jak najlepszych efektów realizacji projektu.

Podkreślić należy, że zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling bioodpadów jest kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Województwo Świętokrzyskie w znacznej mierze ma charakter rolniczy, a bioodpady stanowią największy udział w strumieniu odpadów komunalnych, w tym właśnie na obszarach wiejskich. Zagospodarowanie ich odgrywa więc ważną rolę m.in. w spełnianiu wymagań nałożonych przez UE tj. osiąganiu poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczaniu poziomu ich składowania.

Dobre praktyki zaobserwowane u zagranicznych partnerów oraz wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu pomoże gminom jeszcze lepiej gospodarować bioodpadami, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnych na temat możliwości zagospodarowywania bioodpadów „u źródła” umożliwi mieszkańcom naszego regionu jak najlepsze ich wykorzystywanie we własnym zakresie, zgodnie z duchem GOZ, i jednoczesne uzyskiwanie cennego nawozu.

Ponadto, rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projektu posłużą jako rekomendacje do usprawnienia działania oraz zwiększenia efektywności wydatkowania funduszy unijnych w ramach regionalnego instrumentu polityki jakim jest „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Projekt CORE Composting in Rural Environments”, czyli „Kompostowanie na obszarach wiejskich” współfinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach z I naboru Programu INTERREG EUROPA 2021 – 2027, Cel polityki 2: Europa bardziej ekologiczna (Greener Europe), Cel szczegółowy: Gospodarka o obiegu zamkniętym i zasobooszczędna (Circular economy). Całkowity budżet projektu wynosi: 1,856,526.00 euro, z czego kwota przypadająca dla Województwa Świętokrzyskiego to 160 060,00 euro, a wkład własny Województwa stanowi 32 012,00 euro.

II SPOTKANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU INTERREG CORE: WYCHODZĄC NAPRZECIW WYZWANIOM REGIONU

DOBRE PRAKTYKI GOSPODAROWANIA ODPADAMI

CORE. MĄDRZE GOSPODAROWAĆ BIOODPADAMI

NABÓR INTERESARIUSZY DO PROJEKTU PN. „CORE – KOMPOSTOWANIE NA OBSZARACH WIEJSKICH”

PROJEKT CORE. PREZENTUJEMY DOBRE ŚWIĘTOKRZYSKIE PRAKTYKI

I SPOTKANIE ŚWIĘTOKRZYSKICH INTERESARIUSZY PROJEKTU CORE

Kontakt:

Liliana Krężołek – koordynator projektu, Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich, Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tel. (+48) 41/395-14-52, e-mail: liliana.krezolek@sejmik.kielce.pl

Małgorzata Walczak – Oddział Gospodarki Odpadami, Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, tel. (+48) 41/395-14-99, e-mail: malgorzata.walczak@sejmik.kielce.pl

 

OFICJALNA STRONA PROJEKTU CORE:

https://www.interregeurope.eu/core-0

Media społecznościowe:

https://twitter.com/COREinterreg