Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. Oferty można składać do 2 marca 2020r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

Uwaga! W związku ze zmianą regulaminu konkursu informujemy, że wymagany jest co najmniej 10% finansowy wkład własny Oferenta w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu i Turystyki
tel. 41 341 69 19; 41 341 69 16;
Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2020.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Oferta – wzór

Instrukcja wypełniania oferty

Sprawozdanie – wzór

Oświadczenie o posiadanym rachunku