Uczestnicy spotkania na zdjęciu zbiorowym

Podsumowano projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”/Підсумки проекту «Свєнтокшиське для України»

Udzielenie wielowymiarowego wsparcia społecznego, integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie świętokrzyskim – takie cele wyznaczono projektowi „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który dziś podsumowano w Filharmonii Świętokrzyskiej. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, partnerzy oraz uczestnicy projektu. / Забезпечення багатовимірної соціальної підтримки, соціальної інтеграції, професійної активізації та адаптації до соціокультурних умов біженців з Україниу Свєнтокшиському воєводстві – такі цілі були поставлені перед проектом «Свєнтокшиське для України», підсумки якого підводили сьогодні у Свєнтокшиській Філармонії. У заході взяли участь віце-маршалек Рената Янік, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь, директор Департаменту Впровадження Європейського Соціального Фонду Катажина Кубіцька, партнери та учасники проекту. 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w związku z napływem uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy.

– Dziś kończymy realizację projektu ” Świętokrzyskie dla Ukrainy”, a przy okazji chcemy rozdać bardzo ważny dokument dla naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, którzy zdali egzamin państwowy z języka polskiego. Znajomość języka jest im niezbędna do tego, aby znaleźć pracę zgodnie ze swoim wykształceniem – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Poprzez realizację projektu wsparliśmy uchodźców oraz samorządy powiatowe, które do tej pory pomagają naszym sąsiadom z Ukrainy – dodała.

Liczba osób objętych wsparciem

W ciągu 16 miesięcy realizacji, projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” objął wsparciem ponad 2 100 osób, w zdecydowanej większości kobiet, dzieci oraz seniorów, dzięki środkom w wysokości niemal 23 mln złotych przekazanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji projektu duży nacisk kładziony był na naukę języka polskiego. Do nauki języka polskiego w różnych formach i na różnych poziomach przystąpiło ponad 1 400 uchodźców. Lider Projektu dla osób, u których poziom znajomości języka polskiego był najwyższy, zorganizował kurs języka polskiego z możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikatowego. W 11 grupach kursu realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wzięło udział łącznie 169 osób na poziomach A2 oraz B1. Do egzaminu certyfikatowego wytypowano 41 osób, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu otrzymały certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego.

Ponadto w ramach projektu m.in. przetłumaczono bezpłatnie 3 500 stron dokumentów niezbędnych do funkcjonowania w naszym kraju. Udzielono uchodźcom około 3 000 godzin porad psychologicznych, a także 1500 konsultacji prawnych. W ramach działań ułatwiających dostęp do rynku pracy organizowano kursy zawodowe, z których skorzystało niemal 600 osób, WUP zorganizował targi pracy w Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku-Kamiennej. Cennym wsparciem w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie były 6-miesięczne staże pracownicze, z których skorzystało 14 uczestników projektu.

Lider i partnerzy projektu

Projekt realizowany był przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Partnerów projektu – pięć samorządów powiatowych, które przystąpiły do projektu: powiaty kielecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski oraz miasto Kielce, a także Wojewódzki Urząd Pracy.
Zadaniem Lidera Projektu była m.in. koordynacja i realizacja działań mających na celu integrację społeczno-kulturalną uchodźców na szczeblu regionalnym, organizacja certyfikowanych kursów języka polskiego dla wybranej grupy beneficjentów, organizacja poradnictwa prawnego, zarządzanie realizacją projektu.

Zadania realizowane przez partnerów koncentrowały się na bezpośrednim wsparciu uchodźców – zostały utworzone Centra Pomocy Uchodźcom, w których odbywał się nabór uczestników, a przede wszystkim udzielana była pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Zadaniem WUP było wsparcie uchodźców w zakresie pośrednictwa pracy poprzez organizowanie targów pracy dla beneficjentów projektu.

 

Проект «Свєнтокшиське для України» співфінансований Європейським Соціальним Фондом в рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр. (RPO WŚ 2014-2020) і реалізований в зв’язку з потоком біженців із охопленої війною України.

– Сьогодні ми завершуємо реалізацію проекту «Свєнтокшиське для України», а водночас хочемо роздати дуже важливий документ для наших друзів з-за східного кордону, які склали державний іспит з польської мови. Знання мови їм необхідне для того, щоб знайти роботу відповідно до своєї освіти – сказала віце-маршалек Рената Янік. – Реалізацією проекту ми підтримали біженців та місцеві уряди в повітах, які досі допомагають нашим сусідам з України, – додала вона.

Кількість осіб охоплених підтримкою

Завдяки коштам наданим Європейським Соціальним Фондом у розмірі майже 23 мільйонів злотих, проект «Свєнтокшиське для України» за 16 місяців реалізації підтримав понад 2100 осіб, переважну більшість з яких становили жінки, діти та пенсіонери,.

Під час реалізації проекту великий акцент робився на вивчення польської мови. Понад 1400 біженців почали вивчати польську мову в різних формах і на різних рівнях. Лідер проекту для осіб, які мали найвищий рівень знання польської мови, організував курси з можливістю складання іспиту на державний сертифікат. Загалом в 11 групах курсу, який проводив Університет Яна Кохановського в місті Кельце взяли участь 169 осіб на рівнях А2 і В1. Для складання державного іспиту було відібрано 41 особу, і всі, хто складав іспит, отримали сертифікат про знання польської мови як іноземної.

Крім того в рамках проекту безкоштовно перекладено 3500 сторінок документів, необхідних для функціонування в нашій країні. Біженцям було надано близько 3000 годин психологічних консультацій, а також 1500 годин юридичних консультацій.

У рамках заходів щодо полегшення доступу до ринку праці були організовані професійні курси, які відвідали майже 600 осіб, а Воєводський Уряд Праці організував ярмарки вакансій у Кельце, Стараховіцах та Скаржисько-Каменній. Цінною підтримкою в напрямку підвищення шансів на працевлаштування були 6-місячні стажі, які пройшли 14 учасників проекту.

Лідер і партнери проекту

Реалізація проекту була покладена на Лідера – Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства, Партнерів – п’ять повітових урядів, котрі приступили до проекту: повіти келецький, скаржиський, стараховіцький, влощовський, місто Кельце, а також Воєвудський Уряд Праці.

Завданням Лідера проекту було, серед іншого, координація та реалізація заходів, спрямованих на соціокультурну інтеграцію біженців на регіональному рівні, організація сертифікаційних курсів польської мови для обраної групи бенефіцієнтів, організація юридичних консультацій, управління реалізацією проекту.

Завдання, які виконували партнери, були зосереджені на безпосередній підтримці біженців – були створені Центри Допомоги Біженцям, де проводився набір учасників, і, перш за все, надавалася допомога біженцям з України.

Завданням Воєводського Уряду Праці була підтримка біженців у сфері працевлаштування шляхом організації ярмарків вакансій для бенефіцієнтів проекту.

Logo 1

Logo 1