Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy