Informacja nt. nadawania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Minimum programowe dla I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

 1. Warsztat pracy pracownika socjalnego – 50 godzin;
 2. Etyka zawodowa i prawa człowieka – 10 godzin;
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – 30 godzin;
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej – 20 godzin;
 5. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej – 40 godzin;
 6. Sieć wsparcia społeczności lokalnej – 20 godzin;
 7. Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych – 20 godzin.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. Posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. Ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. Zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w  pkt 1 i 2.

Do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dwóch warunków (posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego);
 3. Zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć;
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. 

Organizacja i sposób przeprowadzenia egzaminu

 1. Regionalna komisja wyznacza termin egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz czuwa nad jego właściwym przygotowaniem i przebiegiem.
 2. Pytania egzaminacyjne są opracowywane przez regionalną komisję.
 3. Egzamin ma formę ustną i obejmuje zagadnienia z zakresu minimum programowego, o którym mowa powyżej.
 4. Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech członków regionalnej komisji.
 5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
 6. Dokumentację dotyczącą nadawania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przechowuje się przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu dokumentację przekazuje się do właściwego archiwum zakładowego.
 7. Pracownik socjalny, który nie zdał egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez konieczności powtarzania szkolenia po złożeniu dokumentów (wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty), w terminie wyznaczonym przez regionalną komisję.
 8. Za egzamin, w tym egzamin poprawkowy, osoby przystępujące wnoszą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wydawanie dyplomów

 1. Pracownik socjalny, który zdał pozytywnie egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, otrzymuje dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 2. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wydaje regionalna komisja.
 3. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest wydawany na podstawie dokumentacji egzaminów I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 4. W przypadku utraty oryginału dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, pracownik socjalny może wystąpić do regionalnej komisji, która wydała dyplom, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu, zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku.
 5. Komisja albo regionalna komisja sporządzają duplikat dyplomu na podstawie dokumentacji egzaminacyjnej.
 6. Duplikat ma moc oryginału.

Do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu ZAŁ 1

Zaświadczenie podmiotu o przeprowadzeniu szkolenia ZAŁ 2

Zaświadczenie pracodawcy ZAŁ 4

Zgoda przetwarzanie danych osobow ZAŁ 3