Województwo świętokrzyskie z najlepszym systemem ochrony zdrowia w Polsce

Województwo świętokrzyskie z najlepszym systemem ochrony zdrowia w Polsce

PWC to organizacja która przygotowała kolejną, trzecią już, edycję raportu pt. Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia. Raport ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia poszczególnych województwach w Polsce. Z rankingu tego wynika, że województwo świętokrzyskie w podsumowaniu punktacji wskaźników w ujęciu całościowym w roku 2016 zajęło I miejsce w kraju.

Indeks opiera się na ponad czterdziestu wskaźnikach ujętych w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej.

Obszar I – poprawa stanu zdrowia mieszkańców (waga: 50%), w którym analizowano poniższe wskaźniki:
1. Uczestnictwo w badaniach mammograficznych.
2. Uczestnictwo w badaniach cytologicznych.
3. Stan zaszczepienia dzieci, BCG.
4. Stan zaszczepienia dzieci przeciwko odrze-śwince-różyczce.
5. Zachorowania na gruźlicę.
6. Bakteryjne zatrucia pokarmowe.
7. Wskaźnik osób z orzeczoną niezdolnością do pracy.
8. Relacje zgonów do hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz przewlekłej choroby niedokrwiennej serca.
9. Wskaźnik hospitalizacji wśród cukrzyków.
10. Wskaźnik hospitalizacji wśród chorujących na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.
11. Wskaźnik hospitalizacji wśród leczonych ambulatoryjnie z powodu niewydolności serca oraz przewlekłej choroby niedokrwiennej serca.
12. Proporcja liczby hospitalizowanych do liczby leczonych ambulatoryjnie w psychiatrii.
13. Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych.
14. Odsetek żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania raka piersi.
15. Odsetek żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania raka jelita grubego.
16. Zgony do uniknięcia w POChP.
17. Liczba pobrań narządów od zmarłych.

Obszar II – efektywna gospodarka finansowa (waga: 25%) analizowana wg wskaźników:
1. Proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne w stosunku do szpitalnych.
2. Proporcja wydatków na leczenie jednodniowe w stosunku do wydatków na leczenie szpitalne.
3. Wydatki na opiekę długoterminową.
4. Wskaźnik wydatków na leczenie raka odbytnicy vs przeżycie.
5. Wskaźnik wydatków na leczenie raka piersi vs przeżycie.
6. Zobowiązania ogólne SPZOZ-ów w kontekście wydatków na świadczenia zdrowotne ogółem.
7. EBITDA placówek samorządowych w województwach.
8. Rentowność sprzedaży brutto SPZOZ-ów samorządowych w województwach.
9. Liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności.
10. Wskaźnik leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne (przelotowość).

Obszar III – jakość konsumencka opieki zdrowotnej (waga:25%) mierzona wskaźnikami:
1. Udział wydatków na zdrowie w przychodach gospodarstw domowych.
2. Liczba osób na listach oczekujących.
3. Migracja międzyoddziałowa pacjentów.
4. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości.
5. Dostęp do informacji konsumenckiej.
6. Dostęp do pomocy lekarskiej.
7. Dostęp do badań diagnostycznych.
8. Jakość obsługi administracyjnej, w tym system rejestracji.
9. Czas oczekiwania na usługę medyczną.
10. Jakość infrastruktury, wyposażenia placówek medycznych.
11. Profesjonalizm i kompetencje lekarzy.
12. Podejście lekarza do pacjenta.
13. Efekty leczenia.

Z rankingu tego wynika, że województwo świętokrzyskie w podsumowaniu punktacji wskaźników w ujęciu całościowym w roku 2016 zajęło I miejsce w kraju, zdobywając 130 pkt. Drugie miejsce zajęło województwo zachodniopomorskie (125 pkt.), a trzecie lubuskie (121 pkt.).

Najwięcej punktów (174 – najwięcej w kraju) województwo świętokrzyskie zajęło w obszarze – poprawa stanu zdrowia mieszkańców (w roku 2015 wskaźnik ten wynosił 165 pkt.), a najmniej (69 przy rozpiętości od 88 do 50) w obszarze – efektywna gospodarka finansowa (2015 r. – 72 pkt.).

W analizie wskaźników szczegółowych nasze województwo osiągnęło najwyższy wynik w kraju – 2,6 (obok województw: lubelskiego i opolskiego) w zakresie podejścia lekarza do pacjentów, w skali 1-5 (w 2015 r. w zakresie tego wskaźnika było na 15 miejscu). Również liczba osób na listach oczekujących na 1 tys. mieszkańców jest w naszym województwie najniższa w kraju (10,8), przed województwem podkarpackim (14,7) oraz lubelskim (16,0). Najwyższym wskaźnikiem w tym zakresie charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, w którym liczba oczekujących wynosi 29,3 na 1 tys. mieszkańców.

W zakresie wskaźnika – odsetek żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania raka piersi, mamy jednak najniższy wynik w kraju, wynoszący 72,2 przy najwyższym – 78,7 osiągniętym przez województwo podlaskie.

W opinii autorów raportu wymienionym obszarom powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia. Szczegółowe wyniki raportu dostępne są na stronie internetowej  http://indeksochronyzdrowia.pl/.

Źródło: Departament Ochrony Zdrowia

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego