II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Załączniki: