Informacja dot. realizacji Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami II – obszar A

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przystąpieniu samorządu województwa do realizacji kolejnej edycji programu PFRON  pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” – obszar A.

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Samorząd województwa jest realizatorem projektów dotyczących obszaru A Programu  tj. wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami pomocy w obszarze A mogą podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu.

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji:

 1. Powiat Kielecki
 2. Powiat Konecki
 3. Powiat Ostrowiecki,
 4. Powiat Skarżyski,
 5. Powiat Starachowicki
 6. Powiat Jędrzejowski.
 7. Powiat Opatowski

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji:

 1. Miasto Kielce
 2. Powiat Buski
 3. Powiat Kazimierski.
 4. Powiat Pińczowski.
 5. Powiat Sandomierski.
 6. Powiat Staszowski.
 7. Powiat Włoszczowski.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” został zatwierdzony uchwałą  nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31.12.2013r.

Szczegółowe informacje i procedury  realizacji programu  znajdują się na stronie internetowej PFRON-u: www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /budynek C2, piętro II, pok. 233, w terminie do dnia 11 kwietnia 2014r. 

Pliki do pobrania

Informacja dot. wznowienia realizacji Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami II – obszar AData dołączenia 2015-05-14, att552530_informacja_dot__wznowienia_realizacji_programu_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_ii__obszar_a.docx

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami IIData dołączenia 2015-05-14, att552531_wniosek_o_dofinansowanie_ze_srodkow_pfron_projektu_w_ramach_programu_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_ii.doc

Preliminarz sprzętu rehabilitacyjnegoData dołączenia 2015-05-14, att552532_preliminarz_sprzetu_rehabilitacyjnego.doc

Wykaz sprzętuData dołączenia 2015-05-14, att552533_wykaz_sprzetu.doc

Wskaźniki ewaluacjiData dołączenia 2015-05-14, att552534_wskazniki_ewaluacji.doc

Oświadczenie o zaległościach PFRON Data dołączenia 2015-05-14, att552535_oswiadczenie_zleglosci_pfron.doc