Aktualności wyróżnione

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 9.1 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Wyświetlane od 5500 - 5510 z 8222