Aktualności

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

We wtorek, 12 maja, pod przewodnictwem Mariusza Brelskiego, obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Dyskusja, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestników, zrealizowana została w trybie online. W obradach uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski. Rada przyjęła Stanowisko wraz z rekomendacjami dla świętokrzyskich samorządów, apelując o podjęcie działań wspierających organizacje pozarządowe.

Maseczki dla strażaków od władz województwa

Maseczki dla strażaków od władz województwa

4 tysiące maseczek wielokrotnego użytku trafiło do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Ten szczególnie potrzebny w dobie panującej epidemii dar przekazany został dziś przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renatę Janik na ręce Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztofa Cioska. Maseczki uszyte zostały przez podmioty ekonomii społecznej z naszego województwa, w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i wzywa Starostwa Powiatowe Województwa Świętokrzyskiego oraz Urząd Miasta Kielce (powiat grodzki) do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów. Nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20.

Wyświetlane od 40 - 50 z 30984