Pół miliona na zabytki

Dodatkowe pół miliona złotych przeznaczył Zarząd Województwa na prace konserwatorskie  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych. W tym roku na tego typu przedsięwzięcia Samorząd Województwa rozdysponował już 200 tysięcy złotych.

Pieniądze z budżetu województwa mają formę dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i położonych na terenie województwa. Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski pierwszy tegoroczny nabór wpłynęły 34 wnioski spełniające wymogi formalne.  O pieniądze starały się głównie parafie, ubiegając się o prawie 2,3 mln złotych dotacji na zaplanowane prace  konserwatorskie. Tymczasem do podziału było 200 tysięcy złotych. Ta kwota wystarczyła na wsparcie 19 przedsięwzięć – dotacje zostały rozdzielone podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Ponieważ rozdzielona kwota była zdecydowanie niższa od oczekiwań, Zarząd Województwa zdecydował, by na prace konserwatorskie przeznaczyć dodatkowe 500 tysięcy złotych – informuje marszałek Adam Jarubas.

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o ogłoszeniu drugiego naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie w 2010 roku. Mogą się o nie ubiegać m.in.  samorządy i instytucje im podległe, fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wnioski można składać do 7 maja  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (można je także przesłać pocztą na adres urzędu).