Aktualności Sejmiku

Waldemar Wrona Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej I Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

22 kwietnia 2021 roku, z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Głównym tematem obrad był wybór uzupełniający przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Obrady, pod przewodnictwem Waldemara Wrony, przeprowadzono w trybie zdalnym, za pośrednictwem telekonferencji.

Z obrad Komisji Budżetu i Finansów

Radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowali  zmiany w budżecie na 2021 rok oraz  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. Posiedzeniu przewodniczył radny, zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Arkadiusz Bąk. W posiedzeniu udział wzięli: wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. 

Grzegorz Banaś

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in. zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w 2020 roku. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. 

Ekran Komputera Na Którym Wyświetla Się Data Oraz Jeden Z Pumktów Obrad Komisji

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali dziś członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Urząd Marszałkowski Budynek

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Wyświetlane od 90 - 100 z 1662