Aktualności Sejmiku

Urząd Marszałkowski Budynek

Będzie obradować Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 28 marca 2022 r. o godzinie 9.3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie wideokonferencji Cisco Webex Meetings, z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

Przy Stole Siedzą Reprezentanci Województwa.

Odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W obradach udział wzięli: Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. W wydarzeniu wzięli udział również: radni Województwa Świętokrzyskiego, organizacje i instytucje związane z rolnictwem oraz przedstawiciele grup producentów z terenu województwa świętokrzyskiego i spoza województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w poniedziałek, 21 marca 2022 r., o godz. 12:00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.).

Widok Ogólny Na Uczestników Sesji I Pracowników Obsługujących Obrady

XLIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 24 lutego br. obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni podczas XLIV sesji Sejmiku przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę oraz Apel do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umorzenia pobranych przez podmioty lecznicze zaliczek. Radni skupili się także na określeniu  powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim. Określono również plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym prowadzonych przez województwo świętokrzyskie.

Wyświetlane od 90 - 100 z 1873