Aktualności Sejmiku

Maciej Gawin Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji I Rozwoju, Tomasz Janusz Zastępca Przewodniczącego Departamentu Inwestycji I Rozwoju

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

23 czerwca b.r. odbywało się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r oraz „Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”, jak również przedstawienie informacji z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020 to główne punkty programu zdalnych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczył radny Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa i sekretarz kapituły nagrody podczas obrad

Posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”

Dziś odbyło się posiedzenie Kapituły XIII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby wybrano laureatów. Poznamy ich w najbliższy piątek, 25 czerwca podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej im.O. Kolberga w Kielcach.

Preumowę na Inwestycję podpisują Marszałek Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Tomasz Jamka Oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Kielcach Jerzy Wrona 

Inwestycje drogowe w Suchedniowie

Rozbudowa jezdni na odcinku ponad 6 kilometrów, przebudowanie 13 skrzyżowań, czy budowa i przebudowa 14 zatok autobusowych i postojowych – między innymi takie zadania zostaną wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku w miejscowości Suchedniów. Dziś w Suchedniowie preumowę na inwestycję podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. 

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1668) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do Przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu I Turystyki 18.06.2021.

Z obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W piątek, 18 czerwca br., obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni, podczas spotkania, pozytywnie zaopiniowali „Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania, włączyli do porządku obrad dyskusję nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Pozostałymi tematami, nad którymi pochylili się radni podczas obrad Komisji były projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminów przyznawania stypendiów uczniom liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Oba projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Posiedzenie Komisji odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00., będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Wyświetlane od 50 - 60 z 1662