Aktualności wyróżnione

Sytuacja Demograficzna Województwa świętokrzyskiego W 2017 R.

Podsumowano sytuację demograficzną regionu

Procesy demograficzne w województwie świętokrzyskim w 2017 r. podsumował Urząd Statystyczny w Kielcach. Jak wynika z raportu, sytuacja demograficzna regionu pozostaje trudna. Kumulacja niekorzystnych warunków notowanych od lat, powoduje ich przyspieszenie i wyraźne osłabienie potencjału demogra­ficznego Świętokrzyskiego na tle pozostałych województw w kraju. Liczba ludności zmniejsza się corocznie, pogłębia proces de­mograficznego starzenia się społeczeństwa poprzez ciągły spadek udziału osób młodych, a tym samym pogorszeniu ulega struktura wiekowa mieszkańców. Tendencje te, ze zmiennym natężeniem, obserwo­wane są prawie we wszystkich powiatach województwa.

Anioł

Plebiscyt “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jest inicjatorem i organizatorem Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018r.

Umws Slider 1 669 M 1

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020

Tematem bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, będą projekty przewidujące aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Spotkanie będzie poświęcone konkursowi z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ 2014-2020,  odbędzie się 10 sierpnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Img 2155

Znamy świętokrzyskich liderów kooperacji

Przedstawiciele powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, staszowskiego i sandomierskiego oraz gmin: Bieliny, Łopuszno, Oksa, Bogoria i Łoniów podpisali 1 sierpnia,  umowy o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – reprezentowanym przez marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Współrealizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami: podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.

Wyświetlane od 5650 - 5660 z 6338