Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych

Od listopada 2008 roku Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje kompleksowy program „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Jednym z jego działań jest wykonanie ogólnopolskich badań zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych. Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Badanie prowadzone będzie do 29 kwietnia 2013 roku.

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty Konkurs ofert na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W konkursie zostaną dofinansowane projekty w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Termin składania ofert  upływa 29 marca 2013r.

Konferencja p.n. „Sytuacje kryzysowe współczesnej rodziny”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego chcąc podkreślić znaczenie rodziny oraz przyczynić się do podniesienia świadomości na temat zagrożeń i sposobów niesienia pomocy rodzinie organizuje konferencję p.n. „Sytuacje kryzysowe współczesnej rodziny”. Konferencja odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w dniu 21 marca 2013r. Wezmą   w niej udział  przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji referaty wygłoszą  m.in. Pani prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pani Renata Durda – Pogotowie dla Ofiar Przemocy  w  Rodzinie „Niebieska Linia”, Pani Marta Witczak – Fundacja „Wemenders” w Warszawie, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

Wyświetlane od 580 - 590 z 689