Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Powstała „Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2020”

W dniu 30 stycznia 2012 r. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020”. Dokument został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- Obserwatorium Integracji Społecznej. W „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2020” przeanalizowane i przedstawione zostały podstawowe problemy społeczne. Wśród nich wymieniane są: wysoka stopa bezrobocia, niski poziom zamożności, postępujące starzenie się społeczeństwa, względnie niski stopień urbanizacji przy znacznym poziomie zatrudnienia w rolnictwie.

„Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do 2020r.”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając szansę w rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przystąpił do stworzenia „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do 2020r”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jest autorem oraz będzie realizatorem  planu.

Szkolenie w Białobrzegach

W dniach 28 lutego – 02 marca 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, odbyło się szkolenie dla kadr Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z zakresu stosowania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej, w którym uczestniczył jeden pracownik Obserwatorium Integracji Społecznej z Kielc.  Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu “Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z zakresu sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

W dniach od 26 do 28 marca 2012 roku odbywały się konsultacje z zakresu stosowania narzędzia umożliwiającego sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) w gminie i powiecie. Adresatami szkolenia byli  pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy będą odpowiedzialni za użytkowanie elektronicznej aplikacji OZPS, – ogólnopolskiego narzędzia pomocnego przy dokonywaniu oceny zasobów pomocy społecznej – obowiązku gmin, powiatów i województwa nałożonego ustawą o pomocy społecznej (art. 16a i 21).  

Konferencja “Razem przeciw przemocy”

W dniu 22 marca pracownicy Obserwatorium Integracji społecznej uczestniczyli w  konferencji pn. “Razem przeciw przemocy„ dotyczącej zjawiska przeciwdziałania przemocy. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, spotkanie odbyło  się w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, policji, prokuratury, lekarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych a także władze województwa.

Wyświetlane od 620 - 630 z 689