Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Studia podyplomowe dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie świętokrzyskim

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  w Warszawie w związku z realizacją  projektu PO KL działanie 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej  w formie studiów podyplomowych” przekazało informację, iż realizatorem studiów podyplomowych na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie świętokrzyskim jest: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja p.n. „Ekonomia społeczna szansą dla zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Rok 2012 został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Do głównych celów  Międzynarodowego Roku Spółdzielczości należy wzmocnienie świadomości społecznej na temat spółdzielni i ich znaczenia w rozwoju społeczno – gospodarczym oraz promowanie rozwoju tej formy przedsiębiorczości. W szczególności istotne jest podkreślenie wpływu spółdzielczości na zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy.

Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Świętokrzyskiego

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje spotkanie Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Świętokrzyskiego  poświęcone problematyce rodzin  zastępczych i adopcyjnych. W spotkaniu weźmie udział Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego – Pani Anna Sokołowska – Smołkowska

Spotkanie robocze dotyczące problematyki rodzin zastępczych i adopcyjnych

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje w dniu 31 stycznia 2012r.  spotkanie dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Woj. Świętokrzyskiego poświęcone problematyce rodzin  zastępczych i adopcyjnych. W spotkaniu weźmie udział Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego – Pani Anna Sokołowska – Smołkowska.

Wyświetlane od 630 - 640 z 690