Informacje o projekcie / Iнформація про проект

 

 

Logotyp

 

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w związku z napływem uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy.

Celem projektu jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie Świętokrzyskim.
Projekt realizowany będzie przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Partnerów projektu – pięć samorządów powiatowych, które przystąpiły do projektu (powiat: kielecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski) oraz miasto Kielce, a także Wojewódzki Urząd Pracy.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2022 – 2023.
Projektem objętych będzie 1 621 osób.
Całkowita wartość projektu wynosi: 22 840 000 PLN.

W ramach projektu możliwe będzie refinansowanie działań realizowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowanych przez Partnerów po 24 lutego br. które są możliwe do realizacji w ramach projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Lider projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Powiat Kielecki

Powiat Skarżyski 

Powiat Starachowicki 

Powiat Włoszczowski

Miasto Kielce

Проект під назвою «Свєнтокшиське для України»

Проект під назвою «Свєнтокшиське для України» в рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр., яка співфінансується Європейським Соціальним Фондом, реалізується у зв’язку з припливом біженців з території охопленої війною України.
Метою проекту є соціальна підтримка, соціальна інтеграція, професійна активізація та адаптація до соціально-культурних умов біженців з України у Свєнтокшиському Воєводстві.
Проект реалізовуватиме Лідер проекту – Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства, Партнери проекту – п’ять повітових самоврядувань, які долучилися до проекту (повіти: Келецький, Скаржизький, Стараховицький, Влощівський) та місто Кельце, а також Воєводський Уряд Праці.

Проект планується до реалізації в 2022-2023 роках.
Проект охопить 1 621 особи.
Загальна вартість проекту становить 22 840 000 злотих.

У рамках проекту можна буде рефінансувати заходи для біженців з України, які реалізують Партнери після 24 лютого цього року, які можливі до реалізації в рамках проекту.

Регіональний центр соціальної політики – Kерівник проектy

Воєводське Бюро Праці в Кельце

Келецький повіт 

Скаржизький повіт 

Стараховицький повіт 

Влощівський повіт

Місто Кельце