Aktualności

Marszałek Oraz Przewodniczący Sejmiku Podczas Sesji W Dniu 29 Marca 2021

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa

Pod przewodnictwem radnego Andrzeja Prusia, w trybie zdalnym – ze względu na sytuację epidemiczną – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXX sesji, która odbyła się 29 marca br., ślubowanie złożył nowy radny – Józef Bryk, który zastąpił zmarłego Grigora Szaginiana. Radni Sejmiku przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Przegłosowali także zmiany w tegorocznym budżecie regionu, przyjęli raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sejmik określił również zadania samorządu województwa świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+skierowany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3424/21 przyjął zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, zawierający uzupełnienia, wynikające ze zgłoszonych uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował powyższy dokument wraz z załącznikami do prac w Sejmiku Województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 poz. 1668 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA ZAKTUALIZOWANEGO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+ z dnia 09.12.2020 R.

W dniu 9 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 3093/2020, zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Projekt zawiera szereg zmian i uzupełnień wynikających ze zgłoszonych uwag w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, a także uwzględnia rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante projektu SRWŚ 2030+.

Młodzi Radni Głosują

Głos młodzieży w sprawach ważnych dla regionu

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji 13 października, przyjęli przedstawioną przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego informację o przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Marszałek podkreślił, że dużym sukcesem było włączenie się w proces konsultacji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy organizowali spotkania w szkołach, zgłaszali swoje propozycje, a następnie przyjęli uchwałę dotyczącą projektu.

Radni Młodzieżowego Sejmiku Na Sali Obrad, Szeroki, Ogólny Plan

Młodzieżowi radni przyjęli stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas III sesji przyjęli stanowisko dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. – Doceniamy fakt, iż Młodzieżowy Sejmik został zaproszony do konsultacji tego niezwykle ważnego dokumentu, określającego obszary, cele i kierunki  rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, a tym samym zyskał możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla Świętokrzyskiego. Przedstawione przez nas uwagi mają jeden nadrzędny cel – zatrzymać stale postępującą depopulację regionu świętokrzyskiego. Będziemy w stanie to osiągnąć poprzez stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju – podkreśla Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Wyświetlane od 30 - 40 z 67