Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 poz. 1668 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA ZAKTUALIZOWANEGO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+ z dnia 09.12.2020 R.

W dniu 9 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 3093/2020, zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Projekt zawiera szereg zmian i uzupełnień wynikających ze zgłoszonych uwag w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, a także uwzględnia rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante projektu SRWŚ 2030+.

Młodzi Radni Głosują

Głos młodzieży w sprawach ważnych dla regionu

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji 13 października, przyjęli przedstawioną przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego informację o przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Marszałek podkreślił, że dużym sukcesem było włączenie się w proces konsultacji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy organizowali spotkania w szkołach, zgłaszali swoje propozycje, a następnie przyjęli uchwałę dotyczącą projektu.

Radni Młodzieżowego Sejmiku Na Sali Obrad, Szeroki, Ogólny Plan

Młodzieżowi radni przyjęli stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas III sesji przyjęli stanowisko dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. – Doceniamy fakt, iż Młodzieżowy Sejmik został zaproszony do konsultacji tego niezwykle ważnego dokumentu, określającego obszary, cele i kierunki  rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, a tym samym zyskał możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla Świętokrzyskiego. Przedstawione przez nas uwagi mają jeden nadrzędny cel – zatrzymać stale postępującą depopulację regionu świętokrzyskiego. Będziemy w stanie to osiągnąć poprzez stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju – podkreśla Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Wyświetlane od 40 - 50 z 74